Janmarathi

1 to 100 Numbers In Words In Marathi Language: मराठी अंकगणित

1 to 100 numbers in Marathi and in English language; देवनागरी भाषेतून शिका अंकमाला. Marathi language 1 to 100 number names in marathi

1 to 100 numbers in Marathi and in English language; देवनागरी भाषेतून शिका अंकमाला. Marathi language 1 to 100 number names in marathi
X

1 to 100 numbers in Marathi and in English language; देवनागरी भाषेतून शिका अंकमाला. Marathi language 1 to 100 number names in marathi

1 to 100 numbers in Marathi and in English language; देवनागरी भाषेतून शिका अंकमाला. Marathi language 1 to 100 number names in Marathi

एक ते शंभर अंक देवनागरी तसेच इंगजी भाषेत

1 to 100 numbers in Marathi and in English language; देवनागरी भाषेतून शिका अंकमाला. Marathi language 1 to 100 number names in marathi

संख्या

मराठी

इंग्रजी

एक

one

दोन

two

तीन

three

चार

four

पाच

five

सहा

six

सात

seven

आठ

eight

नऊ

nine

१०

दहा

ten

११

अकरा

eleven

१२

बारा

twelve

१३

तेरा

thirteen twelve

१४

चोदा

fourteen

१५

पंधरा

fifteen

१६

सोळा

sixteen

१७

सतरा

seventeen

१८

अठरा

eighteen

१९

एकोणिस

nineteen

२०

वीस

twenty

२१

एकवीस

twenty-one

२२

बावीस

twenty-two

२३

तेवीस

twenty-three

२४

चोवीस

twenty-four

२५

पंचवीस

twenty-five

२६

सव्वीस

twenty-six

२७

सत्तावीस

twenty-seven

२८

अठ्ठावीस

twenty-eight

२९

एकोणतीस

twenty-nine

३०

तीस

thirty

३१

एकतीस

thirty-one

३२

बत्तीस

thirty-two

३३

तेत्तीस

thirty-three

३४

चौतीस

thirty-four

३५

पस्तीस

thirty-five

३६

छत्तीस

thirty-six

३७

सदोतीस

thirty-seven

३८

अडोतीस

thirty-eight

३९

एकोणचाळीस

thirty-nine

४०

चाळीस

forty

४१

एकेचाळीस

forty-one

४२

बेचाळीस

forty-two

४३

त्रेचाळीस

forty-three

४४

चव्वेचाळीस

forty-four

४५

पंचचाळीस

forty-five

४६

सेहेचाळीस

forty-six

४७

सत्तेचाळीस

forty-seven

४८

अट्ठेचाळीस

forty-eight

४९

एकोणपन्नास

forty-nine

५०

पन्नास

fifty

५१

एकावन्न

fifty-one

५२

बावन्न

fifty-two

५३

त्रेपन्न

fifty-three

५४

चौपन्न

fifty-four

५५

पंचावन्न

fifty-five

५६

छप्पन्न

fifty-six

५७

सत्तावन्न

fifty sever

५८

अठ्ठावन्न

fifty-eight

५९

एकोणसाठ

fifty-nine

६०

साठ

sixty

६१

एकसष्ट

sixty-one

६२

बासष्ट

sixty-two

६३

त्रेसष्ट

sixty-three

६४

चौसष्ठ

sixty-four

६५

पासष्ठ

sixty-five

६६

सहासष्ठ

sixty-six

६७

सदुसष्ठ

sixty-seven

६८

अडुसष्ठ

sixty-eight

६९

एकोणसत्तर

sixty-nine

७०

सत्तर

seventy

७१

एक्काहत्त

seventy-one

७२

बहात्तर

seventy-two

७३

त्र्याहत्तर

seventy-three

७४

चौऱ्याहत्तर

seventy-four

७५

पंच्याहत्तर

seventy-five

७६

शहाहत्तर

seventy-six

७७

सत्त्याहत्तर

seventy-seven

७८

अठ्ठयात्तर

seventy-eight

७९

एकोणऐंशी

seventy-nine

८०

ऐंशी

eighty

८१

एक्याऐंशी

eighty-one

८२

ब्याऐंशी

eighty-two

८३

त्र्याऐंशी

eighty-three

८४

चौऱ्याऐंशी

eighty-four

८५

पंचाऐंशी

eighty-five

८६

शहाऐंशी

eighty-six

८७

सत्त्याऐंशी

eighty-seven

८८

अट्ठ्याऐंशी

eighty-eight

८९

एकोणनव्वद

eighty-nine

९०

नव्वद

ninety

९१

एक्याण्णव

ninety-one

९२

ब्याण्णव

ninety-two

९३

त्र्यांण्णव

ninety-three

९४

चौऱ्याण्णव

ninety-four

९५

पंच्याण्णव

ninety-five

९६

शहाण्णव

ninety-six

९७

सत्याण्णव

ninety-seven

९८

अट्ठ्याण्णव

ninety-eight

९९

नव्याण्णव

ninety-nine r

१००

शंभर

hundred

1 to 100 numbers in Marathi and in English language; देवनागरी भाषेतून शिका अंकमाला. Marathi language 1 to 100 number names in Marathi

वरच्या चार्ट मध्ये आपणास आणखी काही हवे आहे का आम्हाला कंमेंट करून जरूर कळवा.

हे पण वाचा: girl name in marathi language

Next Story